پیچک ( علی خلج )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- جفای جور فراقت کشیدم و که کشیدم( علی خلج )
- ان نگا ه های چو جادویت مرا دیوانه کرد( علی خلج )
- چشم در چشمان عکست غرق سیما مانده ام( علی خلج )
- کنون در خویش میرانم تبا هی های دنیا را ( علی خلج )
- این همه شعر و غزل بهر تو گفتیم و گذشت( علی خلج )
- چشم بینایم بده از خواب بیدارم نما ( علی خلج )
- ای شسته از الام را ( علی خلج )
- وای کی شکسته می شود قفل تن حصار من( علی خلج )
- در طالعم نیامد جز عاشقی و مستی( علی خلج )
- خداوندا نخواهم من خلاص از این خیال امشب( علی خلج )
- کارم گذشت از می که خود مینا یم امشب( علی خلج )
- اندیشه ره گشای پرواز یک نکته زنکته های ( علی خلج )
- دست من و دامان تو ای شاه ولایت( علی خلج )
- چه بگویم دلتنگم که غمم بسیار است( علی خلج )
- هر ایده و هر خیال عاشق یک نکته زنکته های عشق است( علی خلج )
- ای سخن هایت همه شور .رعد اسا و رسایی( علی خلج )
- به دل گفتم که من بیدارم امشب( علی خلج ) ...
- پاکسازی می کنم تا ذهن خود از نقش این پندار ها ( علی خلج )
- گهی مارا زبون و خوار گهی برگ خزان کردی ( علی خلج )
- به چشم مست تو ای یار ترانه باید داشت( علی خلج )
- بیا ایدل تما شا کن که ان دلدار می اید ( علی خلج )
- زبنیادت و یران بایدی شد ( علی خلج )
- با ناوک مزگانت صید دل و جان کردی ( علی خلج )
- نتو ا نستم که اخر ان قد ر عنا ت به بینم ( علی خلج )
- گذشته ها گذشته است کجا یی ای نگار من است( علی خلج )
- انقدر گریه کنم از دست تو نا مهربان ( علی خلج )
- زدست روز گار و یار چه درد ها کشیده ام ( علی خلج )
- یکی پیدا یکی پنهان پسندد ( علی خلج )
- عزیزم بار ها گفتم ترا من دوست میدارم ( علی خلج )
- گفتم به زلفانت عطری که بر افشانم ( علی خلج )
- زسودای سر زلفش همی زخم جگر دارم ( علی خلج )
- عالم و ادم همی دانند که من یار توام ( علی خلج )
- فتاده عکس تو بر دل که نقشت با چه شیدایی ( علی خلج )
- کار تو ناز و دلبری در دل مبتلا مرا(علی خلج )
- گر چه بگذارد دل نا باوري( علی خلج )
- گفتم بخرم عشوه و ان نازو ادایت ( علی خلج )
- سودای من این باشد کز خویش رها باشم( علی خلج )
- حال من بر گ خموش . جور خزان را دیده است( علی خلج )
- اين درد و غمم شنيدني نيست( علی خلج )
- نازت به چند ای نازنین نازت خریدارش منم ( علی خلج )
- مرا زحسرت رخش به دشت غم کشا ندم ( علی خلج )
- هر سو سر زلف تو چون موج بلا رقصد ( علی خلج )
- گمانم باز ا مشب اين دلم فر ياد مي خواهد( علی خلج )
- عمريست که از فراق رخت دلشکسته ام( علی خلج )
- گهي گم گاه پيدا مي کنم من( علی خلج )
- ترا ديدم ازان روزي که ترک جان و سر کردم( علی خلج )
- مستغر قم در خال تو حیران سیما مانده ام( علی خلج )
- ايا که شود اين دلم و شاد کني ؟ ( علی خلج ) ...
- به نشسته ام اندر رهت تا بینم ان روی مه ات( علی خلج )
- گويند بمن که کم بگو از اه و ناله ها ( علی خلج )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد