پیچک ( علی خلج )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- هر جا که ديدي مرغ پر و بال بسته اي( علی خلج )
- گفتم غم تو بدل همي دارم و بس( علی خلج )
- امدم لرزان و ترسان در زدم در وا نکردی( علی خلج )
- در زمانی که درد جوشان است( علی خلج )
- تیر غمت رها مکن بر این دل فکار من( علی خلج )
- چرا نگریم ازاین یار که کرده دیوانه ( علی خلج )
- چونکه نمی شود کمی غم از دل نهان ما ( علی خلج )
- یاد داری که چشم در چشمت( علی خلج )
- باین باور رسیدم من ندارد این جهان عهدی( علی خلج )
- تو صياد و منم صيد تو اي دوست ( علی خلج )
- بسکه هر دم مي رسدبر من زهر سو رنج و درد( علی خلج )
- تا در سر و جان من روياي تو مي رقصد ( علی خلج )
- بسکه هر دم می رسدبر من زهر سو رنج و درد ( علی خلج )
- تو صیاد و منم صید تو ای دوست( علی خلج )
- سا قيا عنا يت کن جام دل بجوش امد ( علی خلج )
- آن زمان افتاد نگاهش بر دل دیوانه ام( علی خلج )
- اگر عاشق شدي جانا بيا با ما به ميخا نه ( علی خلج ) ...
- سوالي دارم از تو جان جا نان( علی خلج )
- اي نگا هت بر نگاهم دوخته( علی خلج ) ...
- نسيم عطر شقايق بخانه مي بارد( علی خلج )
- سا قيا زجا بر خيز پر كن خم مستانه( علی خلج )
- در گذشت لحظه ها افتاده و تنها منم( علی خلج )
- زكوي دوست جويان بايدي شد ( علی خلج )
- عجب نمو ده مرا دل بهر سو سر گردان ( علی خلج )
- نه اهل يقينم نه باده پرستم( علی خلج )
- دلم گرفته از اين روز گار صد نيرنگ( علی خلج )
- اي مي فروش مكن ميت از من بسي نهان ( علی خلج )
- كاش كه من بال و پري داشتم( علی خلج )
- اي كه رخت فسو نگري ما ه وشي و دلبري ( علی خلج )
- عالم اراي .سرو دلجويت بود تعبير طوباي بهشتي( علی خلج )
- اي مي زده گان حالي ازاين شيشه بپرسيد ( علی خلج )
- پر مي دهم جان خودرا از پستوي خانه( علی خلج )
- اي روي تو پيدا تر از هر چه هو يدايي( علی خلج )
- طبيبا درد سر كم كن كه دردم فرقت يار است( علی خلج )
- از چه گويم كه ترك ما ن كردي( علی خلج ) ...
- ساقي بيار شراب كهنه هفت سا له مرا( علی خلج )
- كردم به رخ ماه تو يك لحظه نظاره ( علی خلج )
- هميشه سهم من از تو سكوت و اشك و صبوري ( علی خلج )
- ما از ان روي چو ماهت گذشتيم و گذشت( علی خلج )
- من غلام شاه مردانم چه غم دارم د گر ( علی خلج )
- به راه غمت صد بلا ديد ه ايم( علی خلج )
- كاش نمي ديدم از اول روي همچون ماه تو( علی خلج )
- يك شبي ديدم ترا در رويا هايم بخواب( علی خلج )
- باز ماييم و ودلي در خم گيسو بسته( علی خلج ) ...
- در طا لعم نيامد جز عاشقي و مستي( علی خلج )
- خدا وندا نخواهم من خلاص ازاين خيال امشب( علی خلج )
- اين دل بي حياي من قفل تن حصار من ( علی خلج )
- گر همسفر عشقي همراه مريدان شو( علی خلج )
- كشكشان بر سوي دارم مي برند( علی خلج )
- ديگر چه گويم ايدوست از اين دل نزارم( علی خلج )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد