پیچک ( علی خلج )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- گفتم كه پروانه ت شوم گفتا گل باغت منم ( علی خلج )
- نمي خواهم بدانم اندرين دنياي ديوانه ( علی خلج ) ...
- هر زمان جوري زخوبان مي كشم ( علی خلج )
- حديث عشق من و او عجب فسا نه اي شد ( علی خلج )
- تو گفتي من وفا دارم چه شد پس ان وفاي تو ؟( علی خلج )
- اين اشکهاي ديده من و ان عشوه هاي تو ( علی خلج )
- برزگان گفته اند عشق بي دوا بي ( علی خلج )
- گل من رفت و زهجرش به دلم خار بماند( علی خلج )
- سرت بگذار بر دوشم که باشم تکيه گاه تو ( علی خلج )
- کجاست ؟دوشت که تا من سر گذارم( علی خلج )
- چه جوشش مي کني ايدل مگر مي در سبو داري ( علی خلج )
- زلف سياهت مي برد هر سو مرا چون برده اي( علی خلج )
- عشق خودت تو اي صنم در بر من نهان مکن( علی خلج )
- منم مجنون ان ليلا گهي کوه و گهي صحرا( علی خلج )
- کنون در خويش مي رانم تبا هي هاي دنيا را ( علی خلج )
- عشق امد چشم دل خونبار شد( علی خلج )
- بيا با گوش جان بشنو که بوي يار ميايد( علی خلج )
- من عاشق تو گشتم جانا تو چه فرمايي( علی خلج )
- گر لطف کند يوسف کنعا ني خويشم( علی خلج )
- شنيدم گفته اند دل مبتلا بي( علی خلج )
- دار ما گشت اخرش ان زلف يار( علی خلج )
- خاطرم گشت پريشان ز پريشاني دل( علی خلج )
- باز ماييم و فغان و اه مان( علی خلج )
- شب زغم مي ميرم و با غم سحر گل مي کنم( علی خلج )
- درخشيدي و خوش غوغا تو کردي( علی خلج ) ...
- اي يار ديرين جان من گيرم نفس ازناي تو ( علی خلج )
- امشب اي اسودگان در اسمانم يک شهابي ( علی خلج )
- درزماني که درد بسيار است( علی خلج )
- چه جوشش ميکني ايدل مگر مي در سبو داري ؟( علی خلج )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد